Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ


      Строк навчання слухачів у Національній академії за денною формою становить 18 місяців.
      На навчання за державним замовленням за денною формою за спеціальностями галузі знань "державне управління" приймаються особи, що працюють:
 • в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" (3723-12) і "Про службу в органах місцевого самоврядування" (2493-14), мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік або страховий стаж за період роботи на підприємствах не менш як три роки та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії;
 • на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, мають страховий стаж за період роботи на підприємствах, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання не менш як три роки та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії;
 • в органах, установах, організаціях та на підприємствах, мають страховий стаж за період роботи на підприємствах не менш як один рік або диплом про повну вищу освіту з відзнакою та не досягли 35 років на момент подання документів до приймальної комісії.

 •       Кількість таких осіб повинна становити не більш як 20 відсотків плану прийому на навчання за денною формою.
        Прийом на навчання до Національної академії за державним замовленням за денною формою здійснюється на конкурсній основі за договорами-направленнями органів, установ, організацій.
        Вступники проходять конкурсний відбір за результатами вступних екзаменів, а саме:
 • комп'ютерного тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань;
 • співбесіди із сучасних проблем державного управління з метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей, мотивації до роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування.

 •       Вступники на навчання за денною формою додатково складають вступні екзамени з іноземної мови.
        Вступні екзамени проводяться державною мовою.
        У разі зарахування до Національної академії на навчання за денною формою працівник органів, установ, організацій та підприємств звільняється із займаної посади згідно із статтею 38 Кодексу законів про працю України (322-08).
        На час навчання державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування в Національній академії посада, яку вони займали до навчання, може займатися іншою особою лише на умовах строкового трудового договору.
        Особи, прийняті на навчання за денною формою, зараховуються на період навчання органами, установами, організаціями до кадрового резерву на посади, що визначено договорами-направленнями.
        Слухачам, які на момент зарахування на навчання до Національної академії за денною формою перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, виплачується стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 1,5 максимального посадового окладу провідного спеціаліста міністерства. Слухачам, які на момент зарахування на навчання до Національної академії за денною формою не перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, виплачується стипендія в розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше одного посадового окладу провідного спеціаліста міністерства.
        Стипендія перераховується одночасно із зміною в установленому порядку умов оплати праці відповідних категорій працівників.
        Слухачам з інших міст, які навчаються за денною формою за державним замовленням, надається місце для проживання у гуртожитках Національної академії.
        Стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, які навчаються за денною формою, проводиться в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" (3723-12) і "Про службу в органах місцевого самоврядування" (2493-14) (далі - органи, установи, організації), в тому числі у тих, де слухачі перебувають у кадровому резерві відповідно до договорів-направлень. Стажування є невід'ємною складовою частиною програми підготовки в Національній академії магістрів за спеціальностями галузі знань "державне управління".
        Стажування проводиться загальним строком до двох місяців.
        Зміст та строки стажування визначаються індивідуальними програмами, що розробляються Національною академією за погодженням із зазначеними органами, установами, організаціями, і затверджуються президентом (віце-президентом) Національної академії з урахуванням напрямів досліджень за тематикою магістерських робіт.
        Стажування в органах, установах, організаціях на посадах, на яких слухачі перебувають у кадровому резерві, визначених договорами-направленнями є обов'язковим і проводиться у визначений програмою стажування строк.

        Стажування проводиться з метою:
 • набуття слухачами досвіду виконання завдань, обов'язків та практичної роботи у структурних підрозділах органів, установ,
 • перевірки професійної компетентності і ділових якостей слухачів;
 • проведення досліджень за тематикою магістерських робіт;
 • підготовки слухачами аналітичних і узагальнюючих матеріалів з питань державного управління, місцевого самоврядування та діяльності.

 •    Спеціалізації спеціальності "Державне управління":
 • Регіональне управління
 • Державне регулювання економіки та підприємництва
 • Соціальна і гуманітарна політика
 • Організація правової роботи в органах публічної влади
 • Європейська інтеграція в умовах глобального врядування
 • Місцеве самоврядування