Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


Тематика магістерських робіт


Орієнтовна тематика напрямів магістерських досліджень
по кафедрі європейської інтеграції для слухачів факультету
"Державне управління"
на 2016 - 2017 навчальний рікОрієнтовна тематика напрямів магістерських досліджень
по кафедрі європейської інтеграції для слухачів факультету "Державне управління"


1. Інформаційно-комунікаційне забезпечення реалізації політики європейської інтеграції в Україні: проблеми та перспективи.
2. Компетентнісний підхід в системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.
3. Взаємодія органів публічної влади та громадянського суспільства в процесі реазації євроінтеграційних прагнень України: проблеми та перспективи.
4. Використання європейських програм підтримки реформування державного управління в Україні: проблеми та перспективи.
5. Міжнародно-правові засади та наслідки діяльності Міжнародного Валютного Фонду в країнах Центрально-Східної Європи: уроки для України.
6. Публічна політика неурядових організацій як чинник європейської інтеграції України
7. Особливості трансформації вітчизняної політичної культури в умовах євроінтеграційних процесів.
8. Роль інститутів громадянського суспільства у формуванні міжнародного іміджу України.
9. Формування механізмів легального лобіювання у Верховній Раді України на основі досвіду країн-членів ЄС.
10. Євроінтеграційна політика урядів України у 2005-2016 рр.: порівняльний аспект.
11. Формування іміджу України у європейському мас-медійному просторі: проблеми та перспективи.
12. Формування та розвиток моделі суспільного мовлення: досвід провідних країн ЄС та України.
13. Європейська інтеграція України крізь призму взаємовідносин ЄС-США
14. Військово-політичний та безпековий аспекти україно-американських відносин.
15. Роль Верховної Ради в процесах європейської інтеграції України.
16. Децентралізація влади в Україні : політико-правові засади та практика запровадження з урахуванням досвіду країн-членів ЄС.
17. Державне регулювання туристичної галузі на регіональному рівні: проблеми та перспективи з урахуванням досвіду країн-членів ЄС.
18. Державна політика у сфері протидії тіньовій економіці в Україні в контексті євроінтеграційних процесів.
19. Інтситуційно-правові аспекти державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища: європейський досвід та українські реалії.
20. Тендерна політика в сфері безпеки: європейський досвід та українські реалії.
21. Європейський досвід управління міжнародними перевезеннями вантажів: уроки для України.
22. Місцеве оподаткування в країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз з вітчизняною практикою.
23. Роль волонтерських організацій в забезпеченні національної безпеки України.
24. Вплив глобалізації фінансових ринків на фінансову безпеку України.
25. Запобігання та протидія дискримінації в Україні та світі: проблеми та перспективи.
26. Вплив світового тероризму на перспективу формування державної політики щодо європейської інтеграції в Україні.
27. Державні механізми забезпечення економічної свободи в ЄС як фактор переходу від тіньових до легальних економічних відносин.
28. Геополітичні реалії європейської інтеграції України та модернізація моделі державного управління до сталої практики країн Східної Європи.
29. Механізми правової відповідальності за соціально-відповідальну поведінку для суб’єктів господарської діяльності в Україні як асоційованого члена Європейського Союзу.
30. Державні механізми застосування європейської практики венчурного фінансування в Україні. Регіональний аспект.
31. Теоретико-методологічні засади формування новітньої архітектури та стратегії регіонального розвитку транскордонного співробітництва для України.
32. Механізми управління міжнародною міграцією за умов інтеграції України до Європейського Союзу.
33. Роль громадського дискурсу у формуванні державної політики щодо міжнародної міграції в контексті процесів інтеграції до європейського Союзу.
34. Дослідження взаємодії формальних і неформальних установ як фактор впливу на державну політику для підвищення економічної стійкості.
35. Механізми публічного управління регіональною бюджетною політикою на європейському рівні.
36. Теоретико-методологічні засади формування державної політики регіонального розвитку після створення єдиного економічного простору Україна – ЄС.
37. Вплив процесів європейської інтеграції на формування багаторівневої моделі державного управління в Україні.
38. Застосування сучасних моделей економічного зростання та теорій для формування моделі регіонального розвитку в Україні.
39. Європейський досвід урахування міжкультурної взаємодії при формуванні державної стратегії розвитку туристичної сфери.
40. Механізми управління інтерналізацією вищої освіти в Україні: перехідна перспектива.
41. Порівняльний аналіз державної політики щодо розвитку транскордонного співробітництва з урахуванням взаємозалежності між членами ЄС.
42. Аналіз і оцінка соціально-гуманітарної сфери Південного регіону України в системі забезпечення національної безпеки.
43. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні на шляху до Європейського Союзу.
44. Аналіз проблем дипломатичних відносин України з іншими державами світу.
45. Відкритий метод координації як новітній інструмент європейського врядування.
46. Вплив європейської інтеграції на стан забезпечення національної безпеки України.
47. Вплив розвитку енергетичного права ЄС на формування відносин Україна – Європейський Союз.
48. Геополітичне становище та оборонна достатність України.
49. Геостратегічне моделювання сценаріїв розвитку України: між стратегічним партнерством і конфліктністю.
50. Державна економічна політика України в забезпеченні паритету економічних інтересів регіону й національних інтересів.
51. Державна підтримка сільськогосподарських виробників: європейський досвід та українські реалії
52. Державна політика в сфері соціально-правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей.
53. Державне управління в Україні в контексті норм адміністрування ЄС: функції й роль у розвитку європейської інтеграції.
54. Відносини України з військово – політичними блоками.
55. Військово-політичні компоненти європейської безпеки.
56. Державне управління миротворчою діяльністю в контексті військово-політичного співробітництва в Європі.
57. Державне управління реформою системи охорони здоров’я: європейський досвід та українські реалії.
58. Еволюція та перспективи розвитку органів державної влади України в сфері європейської інтеграції.
59. Державне управління системою забезпечення екологічної безпеки регіону України.
60. Державне управління складовими національної безпеки України на регіональному рівні (на прикладі конкретного регіону).
61. Державне управління у сфері енергозбереження: європейський досвід та українські реалії.
62. Диспропорції регіонального розвитку України та шляхи їх подолання.
63. Доступ до екологічної інформації й участь громадськості в процесі прийняття рішень у контексті принципів екологічної політики ЄС.
64. Екологічна безпека України в контексті екологічних програм ЄС: організаційно-правова природа та основний зміст.
65. Європейський інструмент сусідства та партнерства й фінансова допомога Європейського Союзу.
66. Екологічна безпека Одеського регіону в контексті досвіду і стандартів екологічної політики ЄС.
67. Економічні санкції, як фактор регулювання зовнішньоекономічної діяльності з боку держави.
68. Енергетична дипломатія в сучасному світі: наслідки для України крізь призму «Східного партнерства».
69. Ефективне державне управління як головний чинник забезпечення політичної безпеки.
70. Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності України.
71. Європейський досвід надання медичних послуг: платні послуги.
72. Європейські цінності та їх вплив на розбудову країн молодої демократії: уроки для України
73. Єврорегіони за участю українських областей: оцінка потенціалу та визначення проблем.
74. Забезпечення здоров’я людини як проблема глобальної політики.
75. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні в контексті її євроінтеграційних прагнень: проблеми та перспективи.
76. Застосування методу відкритої координації політики в соціальній сфері в Європейському Союзі.
77. Зона вільної торгівлі: проблеми й перспективи торгово-економічного партнерства України і ЄС.
78. Європейські практики протидії корупції: уроки для України.
79. Інститути громадянського суспільства в реалізації європейського вибору України.
80. Інституційна трансформація Європейського Союзу як передумова поглиблення європейського інтеграційного проекту.
81. Інституційний та іміджевий аспект культурної дипломатії країн (на вибір) : досвід для України.
82. Інституційні зміни в контексті набуття чинності Лісабонського договору та їх вплив на подальший розвиток ЄС.
83. Інституційні, організаційні й правові основи вступу нових держав-членів до Європейського Союзу: критерії та оцінка ступеню їх досягнення Україною.
84. Здоровий спосіб життя та якісна медицина, проблеми співвідношення у контексті досвіду провідних країн світу.
85. Інституційно-правове забезпечення політики європейської інтеграції України в контексті Угоди про асоціацію.
86. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції.
87. Інформаційна безпека України та державне управління захисту національних інформаційних ресурсів.
88. Інформаційне забезпечення зовнішньої політики України
89. Компетенція Збройних Сил України у забезпеченні національної безпеки.
90. Компетенція Ради національної безпеки і оборони України в управлінні національною безпекою.
91. Корупція в державних установах: причини та шляхи запобігання.
92. Інституціональний вимір подвійного громадянства в контексті сучасного міжнародного права: уроки для України.
93. Інструменти підвищення інвестиційної спроможності регіонів в контексті розкриття їх внутрішнього потенціалу.
94. Країни “Великої двадцятки” та їх вплив на світову політику.
95. Лоббіювання інтересів на наднаціональному рівні на прикладі ЄС: актори та механізми.
96. Локальні і регіональні війни в сучасному світі, їх політичне значення та роль у світовій політиці.
97. Міжнародна співпраця у форматі ОЧЕС: перспективи трансформації ОЧЕС у регіональну організацію безпеки та співробітництва.
98. Міжнародна торгівля послугами: специфіка взаємодії України та ЄС.
99. Міжнародний контроль над експортом звичайних озброєнь і товарів подвійного призначення в контексті діяльності України на ринку озброєнь.
100. Міжнародний контроль над озброєннями і збройними силами як засіб забезпечення безпеки у світі: загальна характеристика основних режимів і механізмів.
101. Міжнародний тероризм як глобальна проблема.
102. Міжнародні системи колективної безпеки: аналіз ефективності та результативності.
103. Міжнародно-правове співробітництво держав в галузі прав людини й розвитку демократичних стандартів у рамках Ради Європи.
104. Наднаціональність в праві Європейського Союзу: перспективи обмеження національного суверенітету
105. Механізми забезпечення міжкультурного діалогу в ЄС: уроки для України.
106. Механізми імплементації європейських принципів прозорості державного управління в контексті забезпечення національної безпеки України.
107. Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану і Україна: перспективи взаємовідносин.
108. Науково-технологічна безпека Південного регіону України: проблеми забезпечення інноваційного шляху розвитку.
109. Національна безпека і воєнна реформа методичні та практичні аспекти державного управління.
110. Національна безпека України: проблеми й протиріччя нормативного розуміння й визначення.
111. Нові цінності БРІКС як альтернативна модель глобального регулювання
112. Нормативна сила в зовнішній політиці держав в умовах багатополярності: наслідки для України.
113. Образ України у світових ЗМІ: державно-управлінський аспект.
114. Оптимальне співвідношення відкритості національної економіки і забезпечення економічної безпеки.
115. Освітні та тренінгові програми в ЄС: можливості для громадян України.
116. Основні вектори зовнішньої політики України: проблеми та перспективи розвитку.
117. Національні інтереси України в контексті європейських інтеграційних процесів.
118. Нейтралітет і позаблоковість в епоху глобалізації: досвід для України.
119. Нейтралітет та позаблоковість в епоху глобалізації.
120. Основні геополітичні та зовнішньополітичні пріоритети України: орієнтація на інтеграцію у ЄС.
121. Особливості взаємовідносин між ЄС та Росією та їх вплив на процес європейської інтеграції України.
122. Особливості державного управління процесом формування сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату в регіоні.
123. Особливості діяльності органів виконавчої влади у прикордонних районах (на прикладі конкретного району).
124. Особливості діяльності фінансових органів ЄС в умовах фінансово – економічної кризи: уроки для України.
125. Особливості забезпечення регіональної безпеки в Чорноморському регіоні.
126. Основні підходи щодо оцінки ефективності використання іноземних інвестицій в України.
127. Особливості бюджетної політики ЄС в умовах реалізації стратегії Європа 2020.
128. Особливості імплементації угоди про Асоціацію Україна – ЄС в сферах галузевого співробітництва: проблеми та перспективи.
129. Особливості реалізації цілей та завдань національної безпеки у Південному регіоні України.
130. Особливості розвитку регіональної зовнішньоекономічної політики
131. Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення системи воєнної безпеки України.
132. Перспективи створення спільного соціального простору в ЄС.
133. Північноєвропейський досвід соціальної держави на прикладі Королівства Швеції.
134. Повноваження органів місцевого самоврядування в Україні як фактор впливу на реалізацію програм транскордонного співробітництва.
135. Подовження тривалості життя людини як глобальна проблема.
136. України у контексті її інтеграції до внутрішнього ринку ЄС.
137. Особливості та пріоритети зовнішньополітичного курсу і двосторонніх відносин України з країнами Західної та Центральної Європи.
138. Особливості формування громадянського суспільства в Україні як фактор забезпечення політичної безпеки держави.
139. Особливості функціонування та перспективи розвитку зони євро.
140. Політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив Росії та США.
141. Політична соціалізація громадян України на засадах європейських цінностей: проблеми та перспективи.
142. Порівняльний аналіз та критерії оцінки основних показників ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
143. Проблема нерозповсюдження ядерної зброї й заборони розробки нових видів зброї масового знищення - позиція України.
144. Проблема поєднання ідентичностей у глобальному просторі: етнічної, національної, цивілізаційної, континентальної, планетарної.
145. Проблема формування толерантного середовища в глобалізованому світі крізь призму забезпечення національної безпеки України.
146. Проблеми адаптації законодавства України до правових норм ЄС в сфері соціальної політики в рамках імплементації Угоди про Асоціацію.
147. Проблеми екологічної освіти в Україні.
148. Проблеми зайнятості та міграції населення України в контексті лібералізації візового режиму між Україною та ЄС.
149. Проблеми та перспективи запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС.
150. Проблеми, особливості та основні загрози національній безпеці в сучасних умовах.
151. Програми міжнародної технічної допомоги як інструмент фінансування транскордонного співробітництва.
152. Регіональна політика ЄС: принципи реалізації та можливості для України.
153. Регіональний вимір зовнішньої політики України.
154. Регіональні аспекти встановлення та розвитку зовнішньоекономічних контактів в Україні.
155. Регіональні конфлікти як загроза міжнародній безпеці.
156. Регіональні особливості вирішення проблем воєнної безпеки України.
157. Посилення економічного співробітництва з регіонами ЄС.
158. Правове регулювання зовнішніх відносин ЄС.
159. Правове регулювання можливості участі України в Програмах ЄС.
160. Принцип субсидіарності в ЄС і межи його застосування в Україні.
161. Пріоритети порядку денного асоціації як практичне завдання для реалізації євроінтеграційних прагнень України.
162. Проблема боротьби із тероризмом в політиці ЄС.
163. Регіональні особливості трудової міграції в Україні в контексті забезпечення національної безпеки проблеми й шляхи рішення.
164. Система міжнародного кредитування, як фактор підтримки розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.
165. Соціальна політика в умовах європейської інтеграції.
166. Соціальні аспекти процесу розширення ЄС.
167. Соціальні аспекти Стратегії Європа 2020.
168. Соціально-гуманітарна сфера національної безпеки України: необхідні та непопулярні реформи.
169. Реформування Збройних Сил в контексті європейської інтеграції України.
170. Реформування публічного управління в країнах – членах ЄС: досвід для України.
171. Роль громадянського суспільства в контексті реалізації європейських прагнень України
172. Роль засобів масової комунікації у процесі реалізації євроінтеграційного курсу України.
173. Роль міжнародного права в сучасних міжнародних відносинах і світовій політиці.
174. Роль системи міжнародних організацій у підтриманні стабільності в Європі та світі.
175. Роль транскордонного співробітництва та його місце в економічному розвитку прикордонних областей України
176. Світовий досвід залучення іноземних інвестицій у розвиток туристичної індустрії: уроки для України.
177. Розвиток громадянського суспільства у контексті реалізації євроінтеграційного курсу України.
178. Роль «м’якої сили» у зовнішній політиці ЄС: наслідки для України.
179. Роль Внутрішніх військ МВС України у забезпеченні національної безпеки.
180. Світовий досвід захисту сільськогосподарських товаровиробників у випадках надзвичайних природних ситуацій: уроки для України.
181. Світовий досвід побудови електронного уряду: уроки для України.
182. Світові тенденції у міжнародному поділу праці та кооперуванні виробництва, місце України у цій системі.
183. Соціально-демографічні проблеми розвитку українського суспільства і національна безпека України.
184. Соціально-демографічні проблеми розвитку українського суспільства і національна безпека України.
185. Соціально-економічна безпека регіону у контексті національної безпеки: регіональні відмінності та спільність проблем.
186. Соціально-економічний розвиток регіону як фактор етнополітичної стабільності.
187. Соціально-політична стабільність України в контексті державного управління системою забезпечення національної безпеки.
188. Соціокультурні особливості корупційних практик сучасного українського суспільства та шляхи їх подолання в контексті євроінтеграційних процесів.
189. Співвідношення прагнень політичних еліт та національних інтересів України в контексті забезпечення національної безпеки.
190. Співвідношення принципів самовизначення й територіальна цілісність держави в українських реаліях: держава, як об'єкт національної безпеки України.
191. Співвідношення регіональної політики з іншими спільними політиками Європейського союзу.
192. Співробітництво між Україною та ЄС у сфері боротьби з нелегальною міграцією, контрабандою та торгівлею людьми.
193. Співробітництво між Україною та ЄС щодо захисту прав інтелектуальної власності.
194. Стратегічне партнерство у зовнішній політиці України: проблеми та перспективи.
195. Стратегія розширення Європейського Союзу та політичні виклики цього процесу.
196. Суперечливі наслідки медичного прогресу: проблеми етики та політики.
197. Сучасна молодіжна політика ЄС.
198. Сучасний стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу України в контексті створення Зони вільної торгівлі з ЄС.
199. Сучасний стан та перспективи розвитку зони євро.
200. Сучасний стан та перспективи розвитку Шенгенської зони.
201. Сучасний стан та проблеми розвитку медичного страхування в Україні.
202. Сучасні міжнародні фінансові і валютно-кредитні організації та співробітництво з ними України.
203. Україна та регіональне лідерство у Чорноморсько-Каспійському регіоні: проблеми, тенденції та перспективи.
204. Україна у конкурентному міжнародному середовищі: співвідношення права і сили у міжнародних відносинах.
205. Україна у стратегічних доктринах країн Європи та світу (наприклад, ЄС, Росія, США, Китай).
206. Транскордонне та міжрегіональне співробітництво як чинники європеїзації сфери державного управління в Україні.
207. Трансформація ЄС під впливом наслідків світової економічної кризи: уроки для України.
208. Співробітництво ЄС-НАТО у сфері міжнародної безпеки: значення для України.
209. Спільна зовнішня політика та політика безпеки ЄС і національні інтереси України: аналіз та оцінка співвідношення.
210. Спільна політика Європейського союзу щодо конкуренції як основа багатонаціональної інтеграції.
211. Створення прозорого інституційного підґрунтя регіонального розвитку на
212. Формування політики соціального партнерства в ЄС: досвід для України.
213. Шляхи забезпечення національної безпеки України в умовах глобалізації.
214. Шляхи покращення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва України в контексті європейської інтеграції.
215. Шляхи формування позитивного іміджу України на міжнародній арені.
216. основі досвіду країн ЄС.
217. Трансформація національного суверенітету в умовах глобалізації.
218. Трудова міграція та її вплив на формування соціального простору ЄС.
219. Україна в контексті світових глобалізаційних процесів: проблеми і перспективи.
220. Україна в сучасній системі міжнародних відносин.
221. Україна і проблема альтернативного лідерства на пострадянському просторі: ГУАМ та його перспективи.
222. Україна і Російська Федерація: проблеми співробітництва та суперництва.
223. Уніфікація торгівельного права ЄС та його вплив на відносини Україна – Європейський Союз.
224. Управління національною безпекою в провідних європейських країнах.
225. Участь України в діяльності міжнародних структур колективної безпеки.
226. Феномен “нових індустріальних країн”: Тайвань, Гонконг, Сінгапур у другій половині ХХ ст.: уроки для України.
227. Формування інтегральної Стратегії національної безпеки в контексті геополітичних пріоритетів України – Росії – ЄС.