Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту

Видавнича діяльність

Загальна інформація Вийшло друком До уваги авторів
Наукові фахові видання

АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ


Збірник наукових праць
Одеського регіонального інституту
державного управління


Збірник охоплює широкий спектр питань державного управління. Теми розглядаються в різних аспектах теорії і практики регіонального і галузевого управління, місцевого самоврядування.
Видання розраховане на державних службовців усіх рівнів, наукових працівників, аспірантів, докторантів, керівників державних установ, підприємств, громадських організацій та об’єднань, а також на широке коло спеціалістів різних напрямків – і читачів, які цікавляться питаннями, пов’язаними з державним управлінням.

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATIONStudies digest of
Оdessa regional institute for
public administration

The digest encompasses a wide spectrum of public administration issues. The topics are treated in different aspects of regional and branch administration, local self-government theory and practice.
The edition is for public servants of all levels, scientists, post-graduate students, doctoral candidates, heads of governmental institutions, enterprises, civil organizations and communities, аs well as a wide range of specialists in different spheres – and the readers, who are interested in issues, connected with public administration.

Детальніше...

До уваги авторів

Dear authors

   

Заява автора(-ів) про
     оригінальність статті

The statement of the author(s) about
     the originality of the article

Електронне наукове фахове видання
"Теоретичні та прикладні питання державотворення"
   Видавництвом інституту публікується збірник наукових праць "Теоретичні та прикладні питання державотворення" - електронне періодичне спеціалізоване видання, розміщене на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського ( http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/index.html.), архів з 12 випуску . Збірник наукових праць виходить із 2007 року. Видання зареєстроване Постановою Вищої атестаційної комісії України № 2-05/2 від 13 лютого 2008 року як електронне наукове спеціалізоване видання.


Випуск №1 Випуск №2 Випуск №3 Випуск №4
Випуск №5 Випуск №6 Випуск №7 Випуск №8
Випуск №9 Випуск №10 Випуск №11 Випуск №12
Випуск №13 Випуск №14 Випуск №15 Випуск №16
Випуск №17 Випуск №18 Випуск №19 Випуск №20
Електронне наукове фахове видання
Рік заснування: 2007 р.
(Реєстрація здійснена у 2008 р.).
Індексується у міжнародних наукометричних базах:Google Scholar
Фахове видання у галузі науки “Державне управління”.
Періодичність: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, англійська, німецька, французька, російська.
Головний редактор: д.політ.н., професор, Заслужений працівник освіти України Іжа Микола Михайлович.
Заступник головного редактора: д.держ.упр., проф. Попов С.А.
Відповідальний секретар: к.психол.н., доцент Овчаренко Ю.О.
Прийом статей здійснюється за адресою: Україна, 65009, м. Одеса,
вул. Генуезька, 22
тел. (048) 705-97-48, 705-97-49 E-mail: izdatel@oridu.odessa.ua
Electronic scientific professional edition
The year of foundation: 2007
(Registered in 2008 ).
Іndexed in international scientometric bases :Google Scholar
Professional edition in the field of “Public administration” science.
Publishing frequency: 2 times a year.
Publishing languages: Ukrainian, English, German, French, Russian .
Editor in chief: Dr of Pol.Sc, professor, Honoured Education Worker of Ukraine Izha Mykola Mykhailovych.
Deputy editor in chief: Dr of PA., prof. S.A.Popov
Executive secretary:candidate of pol.sc., associate professor Y.O. Ovcharenko
Articles are accepted at the following address : Ukraine, 65009, Odessa,
Genuezka str, 22
tel. (048) 705-97-48, 705-97-49 E-mail: izdatel@oridu.odessa.ua