Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту

Редакційна колегія

Editorial board

Періодичне друковане видання
Рік заснування: 1999 р.
(перереєстрація здійснена у 2009 р.), Наказ МОН №241 від 09.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №7348 від 28.05.2003 року
Зареєстрований у міжнародному центрі періодичних видань (Франція):ISSN 1993-8330.
Індексується у міжнародних наукометричних базах:Google Scholar, Index Copernicus (ICV 2015: 36.22), Compendex, EBSCO, Ulrich's periodicals
Фахове видання у галузі науки “Державне управління”. Періодичність: 4 рази на рік.
Мова видання: українська, англійська, німецька, французька, російська.
Головний редактор: д.політ.н., професор, Заслужений працівник освіти України Іжа Микола Михайлович.
Заступник головного редактора: д.держ.упр., проф. Попов С.А.
Відповідальний секретар: к.психол.н., доцент Овчаренко Ю.О.
Прийом статей здійснюється за адресою: Україна, 65009, м. Одеса,
вул. Генуезька, 22
тел. (048) 705-97-48, 705-97-49
E-mail: izdat@oridu.odessa.ua
Published periodical
The year of foundation: 1999
(reregistered in 2009 ), Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 241, 09.03.2016
State registration certificate: series КВ №7348 from 28.05.2003
Registered in international periodicals centre (France):ISSN 1993-8330.
Іndexed in international scientometric bases:Google Scholar, Index Copernicus (ICV 2015: 36.22), Compendex, EBSCO, Ulrich's periodicals
Professional edition in the field of “Public administration” science.
Publishing frequency: 4 times a year.
Publishing languages:Ukrainian, English, German, French, Russian.
Editor in chief: Dr.of Polit.Sc., professor, Honoured Education worker of Ukraine, Izha Mykola Mykhailovych.
Deputy editor in chief: Dr of PA, prof. Popov S.A.
Executive secretary: candidate of psychol.sc, associate professor, Y.O. Ovcharenko
Articles are accepted at the following address: Ukraine, 65009, Оdessa,
Genuezka str, 22
tel. (048) 705-97-48, 705-97-49
E-mail: izdat@oridu.odessa.ua
Збірник № 3(31)-2007р. Збірник № 4(32)-2007р, Збірник № 1(33)-2008р. Збірник № 4(36)-2008р.
Збірник № 2(34)-2008р. Збірник № 3(35)-2008р. Збірник № 2(38)-2009р. Збірник № 3(39)-2009р.
Збірник № 1(37)-2009р. Збірник № 4(40)-2009р. Збірник № 1(41)-2010р. Збірник № 2(42)-2010р.
Збірник № 3(43)Том №1-2010р. Збірник № 3(43)Том №2-2010р. Збірник № 4(44)-2010р. Збірник № 1(45)-2011p.
Збірник № 2(46)-2011p. Збірник № 3(47)-2011p. Збірник № 4(48)-2011p. Збірник № 1(49)-2012p.
Збірник № 2(50)-2012p. Збірник № 3(51)-2012p. Збірник № 4(52)-2012p. Збірник № 1(53)-2013p.
Збірник № 2(54)-2013p. Збірник № 3(55)-2013p. Збірник № 4(56)-2013p. Збірник № 1(57)-2014p.
Збірник № 2(58)-2014p. Збірник № 3(59)-2014p. Збірник № 4(60)-2014p. Збірник № 1(61)-2015p.
Збірник № 2(62)-2015p. Збірник № 3(63) - спецвипуск - 2015p. Збірник № 3(63)-2015p. Збірник № 4(64)-2015p.
Збірник №1(65)-2016p. Збірник №2-66-2016p. Збірник №3-67-2016p. Збірник №4-(68)-2016p.
Збірник №1-(69)-2017p. Збірник №2-(70)-2017p. Збірник №-3-(71)-2017p.