Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту

Про діяльність
Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

Становлення системи безперервного професійного навчання державних службовців стало нагальною потребою та важливим фактором зміцнення державності і формування соціально-орієнтованої ринкової економіки.
Центральне місце та провідна роль в структурі навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців належить Національній академії державного управління при Президентові України та її регіональним інститутам. Підготовка кадрів вищої кваліфікації в галузі менеджменту, державного управління та управління проектами, яка здійснюється Одеським регіональним інститутом державного управління, має стати вагомим внеском у формуванні нового кадрового корпусу як для державних служби так і в галузі підприємницької діяльності.
Указом Президента України №824 від 11 вересня 1995 року був створений Одеський філіал Української Академії державного управління при Президентові України, який Указом Президента України №850/2001 від 21 вересня 2001 року перейменовано в Одеський регіональний інститут державного управління, що автономно виконує функції вищого навчального закладу за IV рівнем акредитації.
Сфера діяльності Одеського регіонального інституту державного управління поширена на Автономну Республіку Крим, Вінницьку, Миколаївську, Одеську, Херсонську області та місто Севастополь.
На півдні України з 1998 року, вперше у південному регіоні України, інститут здійснює підготовку управлінців за програмою магістра державного управління зі спеціалізації “управління охороною здоров’я”, з 2004 року – “управління культурою”.

Основні напрями роботи Одеського регіонального інституту державного управління:

  • підготовка державних службовців за денною, вечірньою та заочною формами навчання за спеціальністю “державне управління” з наданням кваліфікації “магістр державного управління” (бюджет, контракт);
  • підготовка фахівців за заочною формою навчання за спеціальністю “державне управління” зі спеціалізацією в галузі “управління охороною здоров’я” та наданням кваліфікації “магістр державного управління” (контракт);
  • підготовка в магістратурі фахівців за денною та заочною формами навчання за спеціальністю “управління проектами” з наданням кваліфікації “керівник проектів і програм” (контракт);
  • підготовка на базі повної середньої освіти фахівців за денною та заочною формами навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст з наданням кваліфікації “спеціаліст менеджменту організацій” (контракт);
  • підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом удосконалення та поглиблення фахових знань і вмінь, необхідних для їх професійної діяльності;
  • розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності апарату органів державної влади в регіоні;
  • проведення наукових досліджень в галузях “Державне управління” та “Управління проектами та розвиток виробництва”.

Навчально-методичний процес забезпечують 10 кафедр: державного управління та місцевого самоврядування; регіональної політики та публічного адміністрування; європейської інтеграції; економічної та фінансової політики; філософських та соціально - політичних наук; інформаційних технологій та систем управління; української та іноземних мов; права і законотворчого процесу; менеджменту організацій; управління проектами.

До навчального процесу залучаються висококваліфіковані професорсько-викладацькі та наукові кадри, провідні вчені Києва та Одеси, вчені зарубіжних країн, спеціалісти-практики, які мають досвід роботи в органах державного управління та місцевого самоврядування.
Інститут є членом Міжнародної спілки інститутів та шкіл державного управління Центральної і Східної Європи (NISPAcee), Української асоціації проектного менеджменту (UPMA); Європейської асоціації проектного менеджменту (IPMA).
З допомогою іноземних партнерів створені можливості для проведення тематичних семінарів, користування послугами інформаційного обміну, формування сучасної технічної та методичної бази навчання, поповнення бібліотеки спеціальною літературою, стажування та навчання за кордоном, участі в міжнародних конференціях, симпозіумах тощо. Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ОРІДУ НАДУ) на міжнародному рівні співпрацює з вищими навчальними закладами та недержавними організаціями Великобританії, Канади, США, Німеччини, Франції, Туреччини, Польщі, Молдови, Білорусі та інших країн. За підтримкою міжнародних фондів ОРІДУ НАДУ бере участь у багатьох міжнародних проектах та програмах.
У 2003 р. розширено підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, докторантуру та з числа здобувачів. Номенклатура спеціальностей, за якими інститут готує науково-педагогічні кадри:

25.00.01 - теорія та історія державного управління;
25.00.02 - механізми державного управління;
25.00.03 - державна служба;
25.00.04 - місцеве самоврядування.

Організовано проведення кандидатських іспитів з філософії, спеціальності та іноземної мови для аспірантів і здобувачів, занять згідно з навчальним планом підготовки аспірантів.
З 17 травня 2012 року на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 594 спеціалізованій вченій раді К 41.863.01 строком на три роки надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями:
25.00.01 - теорія та історія державного управління,
25.00.02 - механізми державного управління,
25.00.04 - місцеве самоврядування.
Видавництво Одеського регіонального інституту державного управління було засновано у 1999 році та є суб’єктом видавничої справи і внесено до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (Свідоцтво ДК № 1434 від 17.07.2003 р.).
Видавництво випускає широкий спектр наукової, науково-популярної, навчально-методичної та іншої літератури, орієнтованої на галузь державного управління і управлінську діяльність в цілому.
Основним виданням є збірник наукових праць “Актуальні проблеми державного управління”, який внесено до переліку №5 наукових фахових видань України, галузь “Державне управління” (Постанова ВАК України від 10.05.2000р №1-02/5). Збірник має періодичність чотири випуски на рік і зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України (Свідоцтво КВ №7348 від 28.05.2003 р.) як друкований засіб масової інформації.
Одеський регіональний інститут має розвинену матеріально-технічну базу: чотириповерховий навчальний корпус з сучасно мебльованими та технічно оснащеними аудиторіями для поточних та індивідуально-групових занять, електрону бібліотеку, гуртожиток готельного типу з кімнатами на 2-х осіб, їдальню, буфет, книжковий магазин, сучасну комп’ютерну техніку, аудіо- та відеоапаратуру. Інститут підключено до міжнародної інформаційної мережі “Internet”.


Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Національній академії державного управління при Президентові України (ПРОЕКТ)
Звіт про роботу Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у 2015 році
Положення про Наукове товариство студентів, слухачів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ЗНАКОВІ ПОДІЇ ІНСТИТУТУ

1995-2015 рр.


З додатковою інформацією можна ознайомитись за телефоном
(048) 70-59-711
(048) 70-59-712